Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Fiil Planı’nı deklare etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kurultay ve Kültür Merkezi’nde İnsan Hakları Fiil Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

* İnsan Hakları Fiil Planı Tanıtım toplantısının ülkemize bütün kurum ve kuruluşlarımıza hayırlı olmasını arzuluyorum.

* Hazırlık sürecinde değerlendirmeleriyle eleştiri ve teklifleriyle fiil planına katkı elde eden bütün taraflara şükranlarımı sunuyorum.

* Yaşamın bizzati kendisinin kesintisiz bir değişiklik süreci olduğu gerçeği. Her alandaki reformları kesintisiz sürdürmemiz icap ettiğini işaret ediyor.

* Bugün açıklayacağımız fiil planı da değişiklik ve düzeltim irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin örneğidir.

* Her maddenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan adımları kararlılıkla atacağız. Gelecek hafta da ekonomik düzeltim programımızı milletimizle paylaşacağız.

* Bu fiil planındaki her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı istişare süreci var. Arkadaşlarımız ilgili bütün bakanlıklarımız ile, kurumlarla, iktisat ve iş dünyasıyla, velhasıl milletimizin her kesimi ile bir araya geldiler. 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge ortaya çıktı. Fiil planı iki senelik süre diliminde uygulanmak suretiyle planlandı.

* Vizyonu özgür kişi, kuvvetli cemiyet, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen fiil planı 11 temel ilke ile başlıyor.

Bu ilkeler şunlar:

1- İnsan, doğuştan haiz olduğu olmazsa olmaz haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, tüm hakların aslı olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal fikir, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz mevzusu olmaksızın hepimiz hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin her insana eşit, yansız ve dürüst halde sunulması, tüm yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar ihtiva eder, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden taviz vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve emek harcama hürriyetini rekabete dayalı özgür piyasa kuralları ile toplumsal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve yönetimsel işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini sakınan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Asla kimse, eleştirisi yada fikir izahı sebebiyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Bağımsız ve yansız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden hepimiz, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

İnsan Hakları Fiil Planı’nın 9 amacı ise şunlar:

1- Daha kuvvetli bir insan hakları koruma sistemi

2- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi

3- Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık

4- İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi

5- Şahıs özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

6- Kişinin maddi ve tinsel bütünlüğü ile hususi yaşamının güvence altına alınması

7- Iyelik hakkının daha etkin korunması

8- Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi

9- İnsan hakları mevzusunda üst düzey yönetimsel ve toplumsal farkındalık

* İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını mecburi kılıyoruz. Elektronik tebligat uygulamasına, yurt haricinde yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz.

* İş davalarının daha süratli sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üstünden erişebilmesini sağlıyoruz.

* Mevzuatımız hem kişiler hem de yönetim yönünden herhangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde anlaşılır ve uygulanabilir olmalıdır.

* Ek olarak hukuk kamusal işlemlerde tadı uygulama iddialarına karşı da vatandaşımızı koruyucu güvenceleri hayata geçirmelidir.

* Fiil planı ile idarenin iş ve işlemlerinde öngörülebilirliği daha da güçlendiriyoruz. İdareye meydana getirilen başvurularda idarenin cevaplama süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz.

* Dava, icra ve noter harç ve harcamalarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını bütün hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz.

* Avukatların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. İddianamelerin mağdur ve müştekilere de tebliği uygulamasını başlatıyoruz.

* İdari davalarda dosyaya sonradan giren data ve belgelerin taraflara tebliğini de mecburi hale getiriyoruz. Bütün icra dairelerinde kağıtsız ofis ortamına geçiyoruz.

 Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *