Vergi ve Sigorta Primi Borçları Tekrardan Yapılandırılacak: 18 Ay Taksit İmkanı

Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren bazı alacakların tekrardan yapılandırılmasına ilişkin teklif kabul edildi.

Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere gore, 30/04/2021 zamanı ve tarihinden ilkin beyana dayanan vergilerde verilmesi ihtiyaç duyulan beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30/04/2021 geçmişine kadar gerçekleşme eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, yönetimsel para cezaları, Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü kapsamında verilen yönetimsel para cezaları, kamu alacakları, SGK tarafınca gerçekleşme etmiş olduğu halde ödenmemiş, sigorta primleri,emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi,ile bunlara bağlı gecikme cezaları Belediyelerin kamu alacaklarına düzenleme geliyor.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ilişik borçlar şöyleki:

 • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi ihtiyaç duyulan beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • 2021 yılı için gerçekleşme eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç gerçekleşme eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Meydana getirilen tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, yönetimsel para cezaları,
 • Gömü ve Maliye Bakanlığına bağlı eğitim dairelerince Kamu Alacaklarının Eğitim Usulü Aleyhinde Kanun kapsamında eğitim dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve ışık’i kamu alacakları; işletmede mevcut olmasına rağmen kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer almış olduğu halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,
 • Gümrük Kanunu ve ilgili öteki kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Tecim Bakanlığına bağlı eğitim daireleri tarafınca takip edilen gümrük vergileri, yönetimsel para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK’ye bağlı eğitim daireleri tarafınca takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar gerçekleşme etmiş olduğu halde ödenmemiş alacaklar,

 • Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden meydana gelen, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • Hususi nitelikteki inşaatlar ile ihale mevzusu işlere ilişkin meydana getirilen ön değerlendirme, araştırma yada tespit sonucunda bulunan noksan işçilik tutarı üstünden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan yönetimsel para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, hususi işlem vergisi ve eğitime katkı oranı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
 • İl hususi idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten ilkin olmasına rağmen düzenlemenin yayımı zamanı itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve ışık’i kamu alacakları.

Yapılandırma kapsamında 6 aydan 18 aya kadar taksit

Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunmuş olduğu bazı hizmetlerden meydana gelen ücret alacakları, almış olduğu bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin yönetimsel para cezaları ile geçiş tutarının minimum yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üstüne hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için senelik beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları belli oranlarda arttırabilecekler.

Yapılandırmadan yararlanacaklar ödemelerini altı, dokuz, on iki ve on sekiz aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz ödenmesi ihtiyaç duyulan tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *